Институт за развој на заедницата

Здружение Институт за развој на заедницата (ИРЗ) е одржлива граѓанска организација која работи на градење на демократски интегрирано и мултиетничко општество преку зајакнување  на капацитети на индивидуалци, организации и институции. Искуството на ИРЗ се базира на повеќе од 20 години работа во заедницата, преку адресирање на потребите на граѓаните и помош и поддршка при надминување на предизвиците.

TOP