Издавачка куќа ФЕНИКС

Издавачката куќа ФЕНИКС постои од 1992 година и досега работи мошне успешно без никаков прекин или застој. Нејзин основач и директор е новинарот и писател проф. д-р. Христо Петрески. ФЕНИКС досега има публикувано над 2.500 свои изданија, располага со четири книжарници – продавници за малопродажба во Скопје, а има регистрирано и неколку свои подружници кои…

URBAN – Тетово

URBAN – Тетово овозможува користење на простории за разновидни настани како што се: конференции, обуки, промоции, изложби, проекции и слично со можност да бидат пропратени со кетеринг и совежување. Исто така, овозможува користење на канцелариски простор и “coworking” за мали и нови компании, како и можност за кроистење на деловен простор како бизнис инкубатор

АДОРА

Здружение Адора е регистрирано во 2010 година со цел да ги адресира предизвиците на граѓаните на локално ниво, и да влијае на подобрување на квалитетот на живеење во општината. Во рамките на своите програмски активности, Адора е активна во следните области: Програма за доживотно учење, Програма за владеење на право и градење мерки на доверба,…

Disability Platform Macedonia

Водени од заедничката желба за унапредување на академската, истражувачката и наставната соработка од заеднички интерес,како и од вмрежување на државните институции со граѓанскиот сектор, Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов во Скопје, и Здружение Институт за развој на…

ЛАГ Скардус

Мисијата на ЛАГ Скардус е подобрување на економска и социјална благосостојба преку иновативен пристап и градење партнерства помеѓу заинтересирани страни и промоција и зачувување на мултикултурни и традиционални богатства.

VSolutions

VSolutions is a private company based in Macedonia and operates in Macedonia and neighboring countries. We are a group of professionals  with more than 25 years of experience in non-profit industry and we guarantee high level of performance and results. VSolutions offers variety of services and solutions for successful implementation of your project activities and events.

Винегра – Социјално претпријатие

VINEGRA is a private company based in Macedonia and operates in Macedonia and neighboring countries. We are a group of professionals  with more than 25 years of experience in non-profit industry and we guarantee high level of performance and results. VINEGRA offers variety of services and solutions for successful implementation of your project activities and events.