Издавачката куќа Македонија Презент е основана во 1998 година со цел да објавува изданија од домашни и странски автори..

Цел на Издавачката куќа Македонија презент е да објавува изданија од домашни и странски автори. Покрај афирмираните и етаблирани автори се објавуваат и нови и млади автори. Посебен акцент се става врз делата од книжевноста, но и од публицистиката и науката, како и за лицата со посебни потреби. Македонија презент се залага за културна и научна афирмација и презентација. Публикува книги не само од автори од Република Северна Македонија, туку и од Балканот, Европа и светот.