Здружение Адора е регистрирано во 2010 година со цел да ги адресира предизвиците на граѓаните на локално ниво, и да влијае на подобрување на квалитетот на живеење во општината.

Во рамките на своите програмски активности, Адора е активна во следните области:

  • Програма за доживотно учење,
  • Програма за владеење на право и градење мерки на доверба,
  • Програма за социјална вклученост,
  • Програма за самоодржливост и зајканување на капацитети,
  • Програма за рурален развој
  • Програма за заштита на животна средина,
  • Активности во рамки на други мрежи и асоцијации