ЕнергијаНова активно работи на развој, дизајнирање и спроведување на мерки и активности кои придонесуваат за справување со последиците од климатските промени и примена на ефективни мерки за енергетска ефикасност.

Изминатите 18 години беа спроведени голем број на активности од оваа област, и со формирање на експертски тим и почеток на Енергија Нова, развиваме стратегија, градиме капацитети и имплементираме активности применувајќи современи методи и техники.