Сојуз за развој на формални и неформални, мали и семејни земјоделски стопанства во Македонија

Мисија: Зголемување на квалитет и обeм на производство на храна преку зајакнување на земјоделски стопанства во Македонија.

Визија:  Економски развиено општество со храна за сите.