Општа цел на проектот е да придонесе кон создавање на поволен амбиент за реинтеграција на осудени лица во општеството. Преку спроведување на активностите ќе се обезбеди можност осудените лица да научат нови вештини и да бидат конкурентни на пазарот на трудот по издржување на казната.