Фондација Македонија презент

Издавачката куќа Македонија Презент е основана во 1998 година со цел да објавува изданија од домашни и странски автори.. Цел на Издавачката куќа Македонија презент е да објавува изданија од домашни и странски автори. Покрај афирмираните и етаблирани автори се објавуваат и нови и млади автори. Посебен акцент се става врз делата од книжевноста, но и од…

Тренд Магазин

ТРЕНД е прво независно списание за литература, култура и уметност во самостојна Република Македонија, чиј што прв број се појави во 1993 година. Списанието ТРЕНД е списание за трајни вредности. Редакцијата на списанието ТРЕНД е интернационална. Списанието ТРЕНД има истоимена посебна едиција книги – Библиотека ТРЕНД.

Интеракција+

Интеракција Плус е логопедски и дефектолошки центар кој се занимава со дијагностика и рехабилитација на говорно-јазичните потешкотии кај младите. Поаѓајќи од фактот дека говорот, читањето и пишувањето се од суштинско значење за развојот на секоја млада индивидуа, нашата мисија е активна поддршка во градењето на говорно-јазичниот модел кај секое дете и поуспешно вклучување во образовните…

ОПУС – Онлајн библиотека

ОПУС е електронско списание, замислено и реализирано како онлајн библиотека. Материјалите се поделени во сегменти (рубрики) преку кои се остварува основната цел, а таа е: архивирање, зачувување и меморирање на авторските фотографии (портрети), авторските ракописи (автографи) и авторските аудио и видео искажувања (подкасти) и слично. Покрај обединувањето, систематизирањето и овековечувањето на оваа ризница од материјали од…

Disability Platform Macedonia

Водени од заедничката желба за унапредување на академската, истражувачката и наставната соработка од заеднички интерес,како и од вмрежување на државните институции со граѓанскиот сектор, Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов во Скопје, и Здружение Институт за развој на…

ЛАГ Скардус

Мисијата на ЛАГ Скардус е подобрување на економска и социјална благосостојба преку иновативен пристап и градење партнерства помеѓу заинтересирани страни и промоција и зачувување на мултикултурни и традиционални богатства.