Тренд Магазин

ТРЕНД е прво независно списание за литература, култура и уметност во самостојна Република Македонија, чиј што прв број се појави во 1993 година. Списанието ТРЕНД е списание за трајни вредности. Редакцијата на списанието ТРЕНД е интернационална. Списанието ТРЕНД има истоимена посебна едиција книги – Библиотека ТРЕНД.

ОПУС – Онлајн библиотека

ОПУС е електронско списание, замислено и реализирано како онлајн библиотека. Материјалите се поделени во сегменти (рубрики) преку кои се остварува основната цел, а таа е: архивирање, зачувување и меморирање на авторските фотографии (портрети), авторските ракописи (автографи) и авторските аудио и видео искажувања (подкасти) и слично. Покрај обединувањето, систематизирањето и овековечувањето на оваа ризница од материјали од…

Disability Platform Macedonia

Водени од заедничката желба за унапредување на академската, истражувачката и наставната соработка од заеднички интерес,како и од вмрежување на државните институции со граѓанскиот сектор, Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов во Скопје, и Здружение Институт за развој на…

ЛАГ Скардус

Мисијата на ЛАГ Скардус е подобрување на економска и социјална благосостојба преку иновативен пристап и градење партнерства помеѓу заинтересирани страни и промоција и зачувување на мултикултурни и традиционални богатства.

VSolutions

VSolutions is a private company based in Macedonia and operates in Macedonia and neighboring countries. We are a group of professionals  with more than 25 years of experience in non-profit industry and we guarantee high level of performance and results. VSolutions offers variety of services and solutions for successful implementation of your project activities and events.

Винегра – Социјално претпријатие

VINEGRA is a private company based in Macedonia and operates in Macedonia and neighboring countries. We are a group of professionals  with more than 25 years of experience in non-profit industry and we guarantee high level of performance and results. VINEGRA offers variety of services and solutions for successful implementation of your project activities and events.

Институт за развој на заедницата

The CDI’s experience is based on 20 years work within the community, addressing citizens’ problems and needs and helping in overcoming challenges. Vision of the organisation: Diverse and harmonious society without prejudices – society of happy citizens. Mission of the organization. Mission of CDI: The Community Development Institute is a sustainable civil society organization that…