URBAN – Тетово

URBAN – Тетово овозможува користење на простории за разновидни настани како што се: конференции, обуки, промоции, изложби, проекции и слично со можност да бидат пропратени со кетеринг и совежување. Исто така, овозможува користење на канцелариски простор и “coworking” за мали и нови компании, како и можност за кроистење на деловен простор како бизнис инкубатор

АДОРА

Здружение Адора е регистрирано во 2010 година со цел да ги адресира предизвиците на граѓаните на локално ниво, и да влијае на подобрување на квалитетот на живеење во општината. Во рамките на своите програмски активности, Адора е активна во следните области: Програма за доживотно учење, Програма за владеење на право и градење мерки на доверба,…

Disability Platform Macedonia

Водени од заедничката желба за унапредување на академската, истражувачката и наставната соработка од заеднички интерес,како и од вмрежување на државните институции со граѓанскиот сектор, Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов во Скопје, и Здружение Институт за развој на…

VSolutions

VSolutions is a private company based in Macedonia and operates in Macedonia and neighboring countries. We are a group of professionals  with more than 25 years of experience in non-profit industry and we guarantee high level of performance and results. VSolutions offers variety of services and solutions for successful implementation of your project activities and events.

Винегра – Социјално претпријатие

VINEGRA is a private company based in Macedonia and operates in Macedonia and neighboring countries. We are a group of professionals  with more than 25 years of experience in non-profit industry and we guarantee high level of performance and results. VINEGRA offers variety of services and solutions for successful implementation of your project activities and events.

Институт за развој на заедницата

The CDI’s experience is based on 20 years work within the community, addressing citizens’ problems and needs and helping in overcoming challenges. Vision of the organisation: Diverse and harmonious society without prejudices – society of happy citizens. Mission of the organization. Mission of CDI: The Community Development Institute is a sustainable civil society organization that…